System IMI – delegowanie kierowców

Firma transportowa zatrudniająca kierowców do przewozów cross-trade lub kabotażowych za granicą powinna zarejestrować ich w Systemie IMI. Pozwala to uniknąć konsekwencji finansowych i prawnych. System IMI – delegowanie kierowców umożliwia wymianę informacji między państwami UE dotyczących zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy za granicą. Jest to kluczowe dla transportu cross-trade lub kabotażowego. W przypadku kontroli drogowej kierowcy oddelegowani za granicę muszą dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak dokument A1 i certyfikat zgłoszenia do systemu IMI z kodem QR.

Jako uzupełnienie kompleksowej oferty usług związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców nasza firma zapewnia pomoc w zgłaszaniu pracowników do Systemu IMI. Pozwala to na przestrzeganie przepisów prawa, uniknięcie problemów związanych z nielegalnym zatrudnieniem oraz kar finansowych.

pan w niebieskiej koszuli

 

System IMI a Pakiet mobilności

Pakiet mobilności to zbiór regulacji, których celem jest unormowanie transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Głównym celem była zmiana obowiązujących przepisów dla firm transportowych w zakresie czasu jazdy, odpoczynku i tachografów, delegowania kierowców oraz dostępu do rynku. Pakiet mobilności obowiązuje od 2 lutego 2022 roku i nakłada na przewoźników obowiązek korzystania z systemu IMI, który służy do rejestracji kierowców delegowanych do kabotażu lub cross-trade w UE. System IMI – pakiet mobilności, są to obecnie dwa podstawowe pojęcia z którymi muszą być zaznajomieni przedsiębiorcy chcący założyć firmę transportową.

Jednym z kluczowych elementów Pakietu mobilności jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Zgodnie z nowymi regulacjami, kierowcy mają obowiązek spędzania regularnych tygodniowych odpoczynków poza kabiną pojazdu, co ma na celu zapewnienie im odpowiednich warunków do wypoczynku oraz poprawę warunków pracy.

Kolejnym istotnym aspektem Pakietu mobilności jest wprowadzenie zmian w zakresie delegowania pracowników. Przepisy te mają na celu zapewnienie równego traktowania kierowców, niezależnie od kraju, w którym wykonują swoją pracę. W praktyce oznacza to, że kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie zgodne z przepisami kraju, w którym wykonują transport. Ma to przeciwdziałać tzw. dumpingowi socjalnemu.

Wprowadzenie Pakietu mobilności wiąże się również ze zwiększeniem liczby kontroli drogowych oraz wprowadzeniem nowych narzędzi do ich przeprowadzania. Ma to na celu skuteczniejsze egzekwowanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz warunków ich zatrudnienia.

 

Zalety systemu IMI

System IMI ma wiele zalet, a do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • Możliwość korzystania z systemu we wszystkich językach urzędowych UE. Standardowe pytania i odpowiedzi, wiadomości, a także pola formularzy zostały przetłumaczone na każdy z języków urzędowych. Ponadto użytkownik może skorzystać z opcji tłumaczenia maszynowego treści wpisywanej w pole tekstowe.
 • System IMI jest elastyczny, dlatego można go bez trudu dostosować do każdej krajowej struktury administracyjnej – scentralizowanej, pośredniej lub w pełni zdecentralizowanej.
 • Funkcja wyszukiwania wielojęzycznego umożliwia organom szybsze znalezienie analogicznej instytucji w innym kraju EOG.
 • Państwa członkowskie nie muszą ponosić żadnych kosztów w związku z korzystaniem z IMI.
 • Każdy użytkownik może korzystać ze szkoleń i pomocy oferowanej przez krajowych koordynatorów IMI.
 • Wymiana informacji poprzez IMI jest w pełni bezpieczna. Przekazywane treści czy też dane użytkowników są chronione.

 

Komunikacja w systemie IMI

System IMI umożliwia komunikację pomiędzy wieloma strukturami administracyjnymi. Korzystanie z niego pozwala na:

 • wymianę informacji między dwoma właściwymi organami,
 • rozsyłanie informacji, powiadomień i ostrzeżeń do większej ilości państw członkowskich lub do Komisji,
 • wymianę informacji pomiędzy organami publicznymi, które dotyczą konkretnego obszaru polityki (za pośrednictwem centralnej bazy danych),
 • kontakt użytkowników zewnętrznych z właściwymi organami, które są zarejestrowane w systemie (umożliwia m.in. zgłaszanie spraw w systemie SOLVIT i przedkładanie wniosków dotyczących europejskiej legitymacji zawodowej).
 • system IMI delegowanie kierowców – za pośrednictwem systemu można także sprawdzić (możliwość przeprowadzenia kontroli przez urzędników), jacy kierowcy zostały oddelegowani do realizowania transportu.

System IMI służy do wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Jest bezpiecznym i wielojęzycznym serwisem internetowym, pozwalającym na przekazywanie ważnych informacji między organami administracyjnymi, które są zaangażowane we wdrażanie przepisów unijnych. Dzięki systemowi administracja może wypełniać swoje obowiązki związane ze współpracą międzynarodową. Obecnie IMI jest wykorzystywany w ramach 67 procedur współpracy administracyjnej. System może zostać również małym nakładem pracy rozwinięty i dostosowany do potrzeb komunikacji w innych obszarach. Już teraz dzięki IMI udało się unowocześnić światową współpracę administracyjną. Ostatecznie korzyści z takiej współpracy mogą czerpać firmy oraz konsumenci.

 

System IMI i Pakiet mobilności – synergia na rzecz usprawnienia rynku transportowego

Wdrożenie systemu IMI oraz Pakietu mobilności stanowi istotny krok w kierunku usprawnienia funkcjonowania rynku transportowego, a także zwiększenia ochrony praw kierowców. Dzięki lepszej współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi oraz wprowadzeniu nowych regulacji możliwe jest skuteczniejsze egzekwowanie przepisów i eliminowanie nieuczciwej konkurencji. W efekcie, zarówno przedsiębiorstwa transportowe, jak i kierowcy mogą liczyć na uczciwsze warunki pracy oraz większą pewność co do przestrzegania przepisów. System IMI i Pakiet mobilności mają również na celu zwiększenie atrakcyjności sektora transportowego dla inwestorów oraz przyczynianie się do dalszego rozwoju rynku.