BHP

Każda firma działająca na polskim rynku jest zobowiązana do tego, aby stosować się do przepisów BHP. Obejmuje to regularne organizowanie szkoleń dla pracowników różnego szczebla, a także zapewnianie im środków ochrony osobistej. Jeśli poszukują Państwo firmy, która pomoże wdrożyć niezbędne zmiany z zakresu BHP w przedsiębiorstwie, zachęcamy do kontaktu.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu BHP w transporcie, włącznie z szkoleniami, przeprowadzanymi w wymaganych terminach. W przypadku nowych pracowników zapewniamy szkolenia wstępne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy oraz szkolenia okresowe, które muszą być odnawiane co najmniej raz na trzy lub pięć lat.

pan w kamizelce odblaskowej

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

 • Szkolenie BHP w transporcie jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników. Ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Pracownik podczas szkolenia poznaje przepisy i zasady bezpieczeństwa, zasady postępowania w przypadku wypadku lub choroby zawodowej, zasady korzystania z narzędzi i urządzeń oraz zasady zachowania higieny osobistej. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
 • Po ukończeniu szkolenia pracodawca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające, które powinien przechowywać w aktach osobowych.

SZKOLENIE BHP OKRESOWE

 • Szkolenia BHP Okresowe to obowiązkowe szkolenia dla pracowników narażonych na zagrożenia.
 • Organizowane są co 3 lata, aby pracownicy mieli aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Podczas szkolenia omawiane są tematy związane z zagrożeniami w miejscu pracy, unikaniem wypadków i chorób zawodowych, postępowaniem w sytuacjach awaryjnych oraz przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Po ukończeniu szkolenia, pracownik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie wymaganej wiedzy.

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW

 • Pracodawca zgodnie z polskim prawem ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co wymaga od niego posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie BHP. Właśnie dlatego oferujemy szkolenia online z tej dziedziny, przeznaczone zarówno dla pracodawców, jak i dla innych osób kierujących pracownikami, takich jak mistrzowie, brygadziści czy kierownicy wydziałów.
 • Dzięki ukończeniu naszego szkolenia będziesz miał możliwość stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników, co z kolei przyczyni się do ograniczenia liczby wypadków oraz chorób zawodowych.
 • Głównym celem naszego szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z oceną zagrożeń w procesach pracy oraz ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.
 • Omawiamy także sposoby kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz sposoby ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 • Nasze szkolenie okresowe jest konieczne i powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, aby zapewnić pracownikom stały dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu BHP w transporcie.
 • Dzięki temu pracownicy są w stanie lepiej zrozumieć zagrożenia związane z ich pracą oraz wiedzą, jak postępować w sytuacjach awaryjnych, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • Ocena ryzyka zawodowego to kompleksowy proces, który obejmuje identyfikację, ocenę i kontrolę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników na stanowisku pracy. Celem tego procesu jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych.
 • W ramach oceny ryzyka zawodowego przeprowadza się dokładną analizę stanowiska pracy i identyfikuje się potencjalne zagrożenia, takie jak substancje chemiczne, urządzenia i maszyny, hałas czy też czynniki psychospołeczne. Następnie, na podstawie uzyskanych informacji, ocenia się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej oraz poważność skutków tych zagrożeń.
 • Wyniki oceny ryzyka zawodowego stanowią podstawę do opracowania planu działań, który ma na celu minimalizację ryzyka. W praktyce oznacza to wprowadzenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan działań musi być monitorowany i uaktualniany w miarę potrzeb.
 • W celu zapewnienia BHP w transporcie, przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Ponadto, dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego musi być przechowywana przez pracodawcę i dostępna dla organów kontrolnych.

PROTOKOŁY POWYPADKOWE

Protokół powypadkowy BHP to dokument, który musi być sporządzony w przypadku zaistnienia wypadku lub incydentu w miejscu pracy. Ma on na celu udokumentowanie zdarzenia oraz zastosowanych w jego wyniku procedur bezpieczeństwa i higieny pracy.

Protokół powypadkowy powinien zawierać informacje dotyczące:

 • daty i godziny wypadku lub incydentu
 • miejsca zdarzenia
 • opisu wypadku lub incydentu
 • danych personalnych osób zaangażowanych w zdarzenie
 • opisu udzielonej pomocy medycznej
 • przyczyny zdarzenia
 • zastosowanych procedur ratunkowych i zapobiegawczych
 • oceny zagrożeń i ryzyka w miejscu pracy, które mogły wpłynąć na zaistnienie zdarzenia
 • wniosków i zaleceń w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości

Protokół powypadkowy BHP to ważny dokument dla pracowników i pracodawców, stosowany podczas kontroli PIP oraz w postępowaniach sądowych. W razie wypadku na pracy trzeba poinformować pracodawcę, udzielić pomocy medycznej i przeprowadzić procedury BHP. Trzeba też zrobić protokół powypadkowy, by udokumentować zdarzenie i działania podjęte w wyniku wypadku.