BHP w transporcie

Każda firma działająca na polskim rynku jest zobowiązana do tego, aby stosować się do przepisów BHP. Obejmuje to regularne organizowanie szkoleń dla pracowników różnego szczebla, a także zapewnianie im środków ochrony osobistej. Jeśli poszukują Państwo firmy, która zapewnia nie tylko rozliczanie firm transportowych, ale pomaga także wdrażać niezbędne zmiany z zakresu BHP w przedsiębiorstwie, zachęcamy do kontaktu.

 

pan w kamizelce odblaskowej

Uczestnictwo w szkoleniach BHP – dlaczego jest konieczne?

Szkolenia BHP mają kluczowe znaczenie dla pracowników firm transportowych, ponieważ pomagają im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności nie tylko do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, ale także do dbania o bezpieczeństwo – zarówno własne, jak i współpracowników. Pracownicy sektora transportowego są narażeni na wiele zagrożeń związanych z ruchem drogowym, takich jak kolizje czy potrącenia, ale również inne niebezpieczeństwa mające związek z ciężką pracą fizyczną czy ekspozycją na szkodliwe substancje chemiczne. Uczestnictwo w szkoleniach BHP pozwala im na zdobycie wiedzy, która może uratować ich życie lub zdrowie.

Szkolenia BHP wpływają też na efektywność pracy pracowników firm transportowych. Nowa wiedza i umiejętności pozwalają im na lepsze zrozumienie swoich obowiązków oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, co prowadzi do mniejszej liczby wypadków i błędów podczas wykonywania codziennych zadań. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje na swojej renomie oraz unika kosztów związanych z wypadkami w trakcie pracy.

Zdobyta podczas szkoleń BHP wiedza pozwala pracownikom zrozumieć swoje prawa oraz obowiązki, co przekłada się na poprawę komfortu pracy oraz relacji pomiędzy nimi. Pracownicy świadomi zagrożeń oraz sposobów ich minimalizacji nie są narażeni na stres związany z obawą o własne bezpieczeństwo. Wpływa to na poprawę atmosfery w miejscu pracy. Szkolenia BHP uczą również współpracy oraz wzajemnego wsparcia w sytuacjach zagrożenia, co prowadzi do zacieśniania więzi między pracownikami.

Szkolenia BHP nie tylko uczą pracowników, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, ale także jak odpowiednio postępować z mieniem firmy. Właściciele firm transportowych muszą zdawać sobie sprawę, że niewłaściwe postępowanie z pojazdami czy innym sprzętem może prowadzić do kosztownych awarii i uszkodzeń. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy byli świadomi zasad bezpiecznego użytkowania maszyn oraz innych urządzeń niezbędnych w pracy.

Szkolenia BHP w naszej firmie – dlaczego warto?

Organizacja szkoleń BHP we własnym zakresie może być czasochłonna i kosztowna. Wymaga ona bowiem zaangażowania pracowników odpowiedzialnych za planowanie, przygotowanie materiałów czy koordynację harmonogramu zajęć. Zlecenie tego zadania profesjonalnej firmie pozwala skupić się na innych aspektach działalności przedsiębiorstwa oraz uniknąć niepotrzebnego obciążenia pracowników dodatkowymi obowiązkami.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu BHP w transporcie, włącznie ze szkoleniami przeprowadzanymi w wymaganych terminach. W przypadku nowych pracowników zapewniamy szkolenia wstępne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy oraz szkolenia okresowe, które muszą być odnawiane co najmniej raz na trzy lub pięć lat.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

 • Szkolenie BHP w transporcie jest obowiązkowe dla nowo zatrudnionych pracowników. Ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Pracownik podczas szkolenia poznaje przepisy i zasady bezpieczeństwa, zasady postępowania w przypadku wypadku lub choroby zawodowej, zasady korzystania z narzędzi i urządzeń oraz zasady zachowania higieny osobistej. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
 • Po ukończeniu szkolenia pracodawca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające, które powinien przechowywać w aktach osobowych.

SZKOLENIE BHP OKRESOWE

 • Szkolenia BHP Okresowe to obowiązkowe szkolenia dla pracowników narażonych na zagrożenia.
 • Organizowane są co 3 lata, aby pracownicy mieli aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Podczas szkolenia omawiane są tematy związane z zagrożeniami w miejscu pracy, unikaniem wypadków i chorób zawodowych, postępowaniem w sytuacjach awaryjnych oraz przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Po ukończeniu szkolenia, pracownik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie wymaganej wiedzy.

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW

 • Pracodawca zgodnie z polskim prawem ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co wymaga od niego posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie BHP. Właśnie dlatego oferujemy szkolenia online z tej dziedziny, przeznaczone zarówno dla pracodawców, jak i dla innych osób kierujących pracownikami, takich jak mistrzowie, brygadziści czy kierownicy wydziałów.
 • Dzięki ukończeniu naszego szkolenia będziesz miał możliwość stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników, co z kolei przyczyni się do ograniczenia liczby wypadków oraz chorób zawodowych.
 • Głównym celem naszego szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z oceną zagrożeń w procesach pracy oraz ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.
 • Omawiamy także sposoby kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz sposoby ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 • Nasze szkolenie okresowe jest konieczne i powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, aby zapewnić pracownikom stały dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu BHP w transporcie.
 • Dzięki temu pracownicy są w stanie lepiej zrozumieć zagrożenia związane z ich pracą oraz wiedzą, jak postępować w sytuacjach awaryjnych, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • Ocena ryzyka zawodowego to kompleksowy proces, który obejmuje identyfikację, ocenę i kontrolę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników na stanowisku pracy. Celem tego procesu jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych.
 • W ramach oceny ryzyka zawodowego przeprowadza się dokładną analizę stanowiska pracy i identyfikuje się potencjalne zagrożenia, takie jak substancje chemiczne, urządzenia i maszyny, hałas czy też czynniki psychospołeczne. Następnie, na podstawie uzyskanych informacji, ocenia się prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej oraz poważność skutków tych zagrożeń.
 • Wyniki oceny ryzyka zawodowego stanowią podstawę do opracowania planu działań, który ma na celu minimalizację ryzyka. W praktyce oznacza to wprowadzenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Plan działań musi być monitorowany i uaktualniany w miarę potrzeb.
 • W celu zapewnienia BHP w transporcie, przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Ponadto, dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego musi być przechowywana przez pracodawcę i dostępna dla organów kontrolnych.

PROTOKOŁY POWYPADKOWE

Protokół powypadkowy BHP to dokument, który musi być sporządzony w przypadku zaistnienia wypadku lub incydentu w miejscu pracy. Ma on na celu udokumentowanie zdarzenia oraz zastosowanych w jego wyniku procedur bezpieczeństwa i higieny pracy.

Protokół powypadkowy powinien zawierać informacje dotyczące:

 • daty i godziny wypadku lub incydentu
 • miejsca zdarzenia
 • opisu wypadku lub incydentu
 • danych personalnych osób zaangażowanych w zdarzenie
 • opisu udzielonej pomocy medycznej
 • przyczyny zdarzenia
 • zastosowanych procedur ratunkowych i zapobiegawczych
 • oceny zagrożeń i ryzyka w miejscu pracy, które mogły wpłynąć na zaistnienie zdarzenia
 • wniosków i zaleceń w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości

Protokół powypadkowy BHP to ważny dokument dla pracowników i pracodawców, stosowany podczas kontroli PIP oraz w postępowaniach sądowych. W razie wypadku na pracy trzeba poinformować pracodawcę, udzielić pomocy medycznej i przeprowadzić procedury BHP. Trzeba też zrobić protokół powypadkowy, by udokumentować zdarzenie i działania podjęte w wyniku wypadku.